\[CapitalKoppa]

  • Unicode: 03DE.
  • Aliases: Ko, Koppa.
  • Special Greek letter.
  • Analogous to English Q.