\[CapitalTheta]

  • Unicode: 0398.
  • Aliases: Th, Theta, Q.
  • Greek letter.
  • Not the same as \[DiscreteRatio].